Kronos

Oprogramowanie dla agencji ochrony

Dowiedz się więcej

Kairos

Kairos

Sprzętowo-programowa platforma automatyzacji i integracji systemów bezpieczeństwa. Rozwiązanie integrujące wiele rodzajów urządzeń służących do zabezpieczenia sieci obiektów w jedną platformę służącą do odbioru, analizy, wizualizacji oraz zdalnego zarządzania i konfiguracji urządzeń. Jednorodny interfejs dla wszystkich urządzeń wraz z mechanizmami automatyzującymi pracę wpływa na znaczne przyspieszenie pracy oraz redukcję kosztów przy równoczesnym zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa. Dodatkowo system wspiera procesy zarządzania serwisem, kontroli budżetu oraz automatyzuje kontakt z podwykonawcami.

 

Wszechstronność

Obszary działalności wspierane przez oprogramowanie to monitoring obiektów, zdalna konfiguracja urządzeń oraz zarządzanie serwisami i kontrola budżetu.

Synergia

Współpraca pomiędzy różnymi systemami bezpieczeństwa w obrębie budynku umożliwiająca połączenie ich w jedną spójną strukturę to jedno z podstawowych zadań Kairosa. Przykładowo chcąc wejść do strefy uzbrojonej identyfikujemy się tylko w systemie kontroli dostępu a informacje o tym fakcie są automatycznie przekazywane do systemu sygnalizacji włamania i napadu. Również współpraca z innymi systemami w tym głównie z oprogramowaniem HR w zakresie importu pracowników dokonuje się automatycznie eliminując tym samym konieczność podwójnego wprowadzania danych.

Zdalne zarządzanie

Redukcja kosztów obsługi serwisowej przy równoczesnym podniesieniu bezpieczeństwa obiektów chronionych staje się możliwa dzięki wprowadzeniu mechanizmu zdalnego zarządzania urządzeniami i użytkownikami w obiekcie. Od momentu uruchomienia systemu możliwym staje się wykonywanie podstawowych czynności serwisowych i administracyjnych bez konieczności fizycznej obecności w miejscu instalacji urządzeń. Szybka propagacja danych dodatkowo podnosi komfort pracy z systemem.

Elastyczność i automatyzacja

Dzięki wielu mechanizmom automatyzującym prace wbudowanym w oprogramowanie zwiększamy wydajność i unikamy błędów związanych z ręczną obsługą procesów. Z jednej strony mamy funkcje importu danych z systemów HR z drugiej zaś automatyczną retransmisję zdarzeń do podwykonawców, zarówno zajmujących się ochroną fizyczną, jak i obsługa techniczną systemów bezpieczeństwa. Dodatkowo elastyczny mechanizm ustawiania automatycznych reakcji na sekwencję zdarzeń oraz modelowania i kontroli procesów pozwala użytkownikom na dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb.

Bezpieczeństwo

Rozbudowany system uprawnień z uwzględnieniem ról, trójwarstwowa architektura z szyfrowaną komunikacją pomiędzy modułami, bufory komunikacyjne zabezpieczające przed utratą danych spowodowaną nagłym wyłączeniem poszczególnych modułów to tylko część mechanizmów, które zostały wprowadzone celem zabezpieczenia systemu zarówno przed usterkami technicznymi, jak i próbami dostępu przez osoby nieupoważnione.

W zawiązku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych - tzw. RODO - przekazujemy Ci podstawowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych:

Administrator danych oraz informacje kontaktowe
Administratorem danych jest Kronos Polska sp. j. Bielsko Biała ul. Cieszyńska 365 email: biuro@kornos.pl

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna
Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
• Udostępniania wersji demonstracyjnych produktów Kronos Polska,
• udostępniania dokumentacji produktów Kronos Polska
• rozsyłania informacji o produktach Kronos Polska

Kategorie danych osobowych
Wśród danych osobowych znajdują się: nazwa przedsiębiorcy obejmująca firmę (nazwę) oraz imię i nazwisko właściciela, adres siedziby, adres oddziałów, nr NIP, nr REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr nadany w systemie informatycznym.

Ponadto w bazie mogą pojawić się dane osoby kontaktowej w postaci imienia i nazwiska, stanowiska służbowego, służbowego nr telefonu i służbowego adresu e-mail

Okres przez który dane będą przetwarzane
• Dane przetwarzane będą do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub sprzeciwu

Odbiorcy danych
Dane nie będą udostępniane partnerom biznesowym.

Źródło pochodzenia danych
Dane pochodzą z formularzy wypełnianych na stronie Kronos Polska sp. j.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE